МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Багшийн вэб

Cloud Teacher
2021.05.21-ний 18:00 цаг хүртэл докторант, магистрантын 100 оноо, бакалаврын өдөр, эчнээ ангийн 70 оноо оруулах эрх нээгдсэн тул та дүнгээ энэ хугацаанд оруулна уу.

😊

БАЯРЛАЛАА